ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
КАРТА САЙТА ПОИСК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ      
АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ


 

 

Единый портал профориентационной работы и довузовской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»  

 

 

     
Рейтинг@Mail.ru       

Правила приема 2013

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

23.08.2014
Приказы о зачислении на программы бакалавриата дневной и заочной форм обучения второй волны в рамках контрольных цифр приема


20.08.2014
Приказы о зачислении на программы бакалавриата дневной и заочной форм обучения первой волны в рамках контрольных цифр приема


16.08.2014
Приказы о зачислении на программы бакалавриата дневной и заочной форм обучения в рамках контрольных цифр приема, лиц имеющих особые права приема


11.08.2014
Результаты вступительного экзамена по МАТЕМАТИКЕ от 11 августа 2014 года


11.08.2014
Результаты вступительного экзамена по ИСТОРИИ от 11 августа 2014 года


все новости комисии

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

у 2013 році

 

Провадження освітньої діяльності у Кримському економічному інституті Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 041499, від 14.08.2012 р., термін дії до 01.07.2017 р.).

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році(далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.

 

І. Загальні положення

1.1. Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. Додаток 1).

До Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  приймаються громадяни України.  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до інституту у порядку, передбаченому для громадян України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.2. Прийом до Кримського економічного інститутуДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму (спеціальності) (див. Додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму (спеціальності) (див. Додаток 4). Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  за умови вступу на споріднений напрям підготовки(див. Додаток 3).

2.5. Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:

-  В консультаційно-інформаційний період:

понеділок – п’ятниця з 800 до 1700, обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота та неділя – вихідний день;

- В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

понеділок – п’ятниця з 800 до 1700, без обідньої перерви;

субота з 1000 до 1400 без обідньої перерви;

неділя – вихідний день;

- В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

без вихідних з 800 до 1700, без обідньої перерви;

день зарахування осіб з  повною загальною середньою освітою та осіб з базовою загальною середньою освітою  (11 серпня 2013р.) на місця за державним замовленням - робочий день;

- вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється відбірковою комісією до початку прийому документів.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

 

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12-00 1.08. 2013 р.

другий - не пізніше 12-00 5.08. 2013 р.

третій - не пізніше 12-00 8.08. 2013 р. (другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу XVцих правил)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11.08.2013;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

        

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

01.07.2013 р.

Закінчення прийому заяв

13.07.2013 р. о 1400

Строки проведення вступних випробувань

з 15.07. 2013 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12-00 19.07. 2013 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2013 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2013 р.


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

вступники на основі базової та повної вищої освіти

Деннаформа навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01.07.2013 р.

04.11.2013 р.

Закінчення прийому заяв

13.07.2013 р. о 1400

23.11.2013 р. о 1400

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

з 14.07.2013 р.

з 25.11.2013 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

26.07.2013 р.

не пізніше

2.12.2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11.08.2013 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2013 р.

не пізніше 9.12.2013 р.

 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Кримський економічний інститутДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010,або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою  комісією Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 (додаток 9).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі  та форми навчання у кожному з вищих навчальних закладів). Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  реєструється уповноваженою особою відбірковою комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до відбіркової комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються відбірковою комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

5.15. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до Кримського економічного інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття відбірковою комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування). 

5.16. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 

6.1. Відбіркова комісія Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (яким надано таке право згідно пунктів 5.7-5.10 цих правил), оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступні випробування проводяться у формі письмових іспитів за білетами,  складеними за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (згідно додатку 5).

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістазараховуються результати фахового випробування, що проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ухваленими Вченою радою Університету.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами екзамену набрали 50 і більше балів.

Зарахуванняна навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за конкурсним баломокремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Відбіркова комісія інституту.

Для проведення вступних випробувань зі спеціальності створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про відбіркову комісію Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови. Вступні випробування проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та іноземної мови, ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Для вступу на всі спеціальності вступники складають два екзамени: з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) та фаховий екзамен зі спеціальності.

Результати вступних екзаменів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра оцінюються за шкалою від 0 до100 балів. Для визначення загальної суми балів враховуються тільки результати екзаменів, оцінені у 50 і більше балів. Особи, які за результатами першого екзамену отримали менше 50 балів, до участі у наступному екзамені не допускаються.

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання. Вибір магістерської програми здійснюється після зарахування на навчання за окремою заявою.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Відбіркова комісія.

Для проведення вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про відбіркову комісію Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання зі скороченими термінами підготовки бакалавра зараховуються результати фахового випробування,  що проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10 завдань, складених за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей), ухваленими Вченою радою Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у конкурсі допускаються тільки особи, які отримали за результатом вступного екзамену 40 і більше балів.

Зарахування проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує Відбіркова комісія Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Для проведення фахових вступних випробувань створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про відбіркову комісію Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

6.7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Кримським економічним інститутом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів  та оприлюднюються на веб-сайті www.ceikneu.edu.ua.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Кримським економічним інститутом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розглядає Апеляційна комісія Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом директора та здійснюється згідно положення про апеляційну комісію. Апеляційна комісія працює в період проведення вступних випробувань. Апеляція на результати вступних випробувань, що проведені Кримським економічним інститутом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Відбіркової комісії після оголошення оцінки з кожного іспиту. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання вступного випробування.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Відбіркова комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо відповідна оцінка виставлена в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

 

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

VIIІ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

8.1. Зараховуються до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно здодатком 1до цих Правил.

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


ІX. Зарахування поза конкурсом 

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Для зарахування поза конкурсом осіб, визначених Пунктом 9.1 цього Розділу, виділяються місця за квотою 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Зарахування за квотою особи зазначеної категорії відбувається відповідно до її конкурсного бала. Особи, які не зараховані поза конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Право на першочергове зарахування 

10.1. Право на першочергове зарахування до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

особи, які мають диплом бакалавра про базову вищу освіту з відзнакою (при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра).

особи, які мають більший середній бал (розрахований за 5-ти бальною шкалою) за результатами навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра (при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра).

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

 

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії та веб-сайті Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

 

XII. Надання рекомендацій для зарахування 

12.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії вищих навчальних закладів.

12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення відбіркова комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за державним замовленням: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до Відбіркової комісії Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.


XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) Відбіркова комісія Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбірковою комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

14.4 Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, після оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється п’ятиденний термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним замовленням. Вступники, які протягом п’яти днів не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, та які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) курс, після оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється п’ятиденний термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним замовленням. Вступники, які протягом п’яти днів не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.5. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

 

XV. Наказ про зарахування 

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставірішення відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахуванняза формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у вигляді списку зарахованих.

Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

15.2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XIX цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів  розглядається в день подання  вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  відповідно до конкурсного бала.

15.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Кримським економічним інститутом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» квоти.

15.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників

 

XVI. Додаткове зарахування до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та зберігання робіт вступників 

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів 

17.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Представники засобів масової інформації подають заявку про акредитацію до Відбіркової комісії на участь у її засіданні не пізніше дня, що передує засіданню.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркових комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання відбіркових комісій своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Відбіркова комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Додаток 1 до Правил прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

8.03050301

Міжнародна економіка

50

-

1р.

-

10650

-

8.03050401

Економіка підприємства

50

-

1р.

-

9828

-

8.03050701

Маркетинг

25

-

1р.

-

9828

-

8.03050801

Фінанси і кредит

50

25

1р.

1р.6м.

9828

5980

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

25

-

1р.

-

9828

-

* - вартість навчання вказана за 2012 р.


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

7.03040101

Правознавство

50

25

1р.

1р.

9816

5900

0305

Економіка і підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

25

-

1р.

1р.

9334

-

7.03050401

Економіка підприємства

50

50

1р.

1р.

8514

4942

7.03050701

Маркетинг

50

75

1р.

1р.

8946

4942

7.03050801

Фінанси і кредит

25

25

1р.

1р.

8946

4942

7.03050802

Банківська справа

75

25

1р.

1р.

8946

4942

7.03050901

Облік і аудит

100

75

1р.

1р.

8514

4942

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

25

75

1р.

1р.

8946

4942

* - вартість навчання вказана за 2012 р.


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Шифр

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

6.030401

Правознавство

50

50

4р.

4р.2м.

8226

4894

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

75

25

4р.

4р.2м.

7540

3758

6.030504

Економіка підприємства

100

75

4р.

4р.2м.

6532

3758

6.030507

Маркетинг

75

75

4р.

4р.2м.

7862

3758

6.030508

Фінанси і кредит

125

125

4р.

4р.2м.

7862

3758

6.030509

Облік і аудит

100

100

4р.

4р.2м.

6532

3758

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

50

-

4р.

-

6532

-

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

75

75

4р.

4р.2м.

7862

3758

* - вартість навчання вказана за 2012 р. 

Додаток 3 до Правил прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2013 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

За денною формою навчання (прийому наперший курс зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти Державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

Правознавство

5.03040101

6.030401

Правознавство

так

1

3р.

2

1

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

так

1

2р.

5

64

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

так

1

3р.

2

46

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

так

1

3р.

2

80

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

так

1

3р.

2

53

* - обсяг державного замовлення вказано за 2012 р.

** - може бути скориговано до початку прийому документів

 

За заочною формою навчання (прийому на перший курс зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб**

Назва

Код

Код

Назва

Правознавство

5.03040101

6.030401

Правознавство

так

1

3р.2м.

0

22

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

так

1

2р.2м.

1

54

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

так

1

3р.2м.

0

69

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

так

1

3р.2м.

2

107

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

так

1

3р.2м.

2

86

* - обсяг державного замовлення вказано за 2012 р.

** - може бути скориговано до початку прийому документів 

Додаток 4 до Правил прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


За денною формою навчання

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Міжнародна економіка

6.030503

7.03050301

Міжнародна економіка

Фаховий іспит

1р.

2

23

8.03050301

Міжнародна економіка

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.

8

42

Економіка підприємства

6.030504

7.03050401

 

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1р.

6

44

8.03050401

 

Економіка підприємства

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.

8

42

Маркетинг

6.030507

7.03050701

Маркетинг

Фаховий іспит

1р.

4

21

8.03050701

Маркетинг

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.

5

20

Фінанси і кредит

6.030508

7.03050801

Фінанси і кредит (фінанси)

Фаховий іспит

1р.

3

22

7.03050802

Банківська справа

Фаховий іспит

1р.

7

68

8.03050801

Фінанси і кредит (фінанси)

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.

6

44

Облік і аудит

6.030509

7.03050901

Облік і аудит

Фаховий іспит

1р.

15

85

Менеджмент

6.030601

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Фаховий іспит

1р.

6

44

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.

6

19

Правознавство

6.030401

7.03040101

Правознавство

Фаховий іспит

1р.

5

45

         * - обсяг державного замовлення вказано за 2012 р.


За заочною формою навчання

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Фінанси і кредит

6.030508

8.03050801

Фінанси і кредит (фінанси)

Фаховий іспит

Іноземна мова

1р.6м.

2

23

Правознавство

6.030401

7.03040101

Правознавство

Фаховий іспит

1р.

2

23

Економіка підприємства

6.030504 

7.03050401 

Економіка підприємства 

Фаховий іспит

1р.

2

48

Маркетинг

6.030507

7.03050701

Маркетинг

Фаховий іспит

1р.

2

73

Фінанси і кредит

6.030508

7.03050801

Фінанси і кредит (фінанси)

Фаховий іспит

1р.

2

23

7.03050802

Банківська справа

Фаховий іспит

1р.

2

23

Облік і аудит

6.030509

7.03050901

Облік і аудит

Фаховий іспит

1р.

2

73

Менеджмент

6.030601

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Фаховий іспит

1р.

2

73

         * - обсяг державного замовлення вказано за 2012 р.

  Додаток 5 до Правил прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

 

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Для вступників на основі повноїзагальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Конкурсні предмети на вибір

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Найменування

Код

Квота пільгових категорій*

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Управління персоналом та економіка праці

6.030507

6.030508

6.030509

 

6.030505

20

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Математика

 

 

124

3. Історія України

так

Профільний

140

3. Географія

так

Профільний

140

Економіка підприємства

6.030504

20

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Математика

 

Профільний

140

3. Історія України

так

 

124

3. Географія

так

 

124

Міжнародна економіка

Менеджмент

6.030503

6.030601

20

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Математика

 

 

124

3. Географія

так

Профільний

140

3. Іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька)

так

Профільний

140

Правознавство

6.030401

20

1. Українська мова та література

 

 

124

2. Історія України

 

Профільний

140

3. Математика

так

 

124

3. Іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька)

так

 

124

* - у % до обсягу державного замовлення 

Додаток 7 до Правил прийому до Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали 


1

106,0

 

3,5

121,0

 

6

143,0

 

8,5

166,8

 

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

 

 

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

 

вверх